fbpx

Turundusalaste lõputööde konkurss 2020/2021

Marketingi Instituudi ja Directori turundusalaste bakalaureuse- ja magistritööde konkursile esitati 2021. aastal ligi 20 tööd. Siin on väike ülevaade koos lingiga, kus saab autorite loal kogu materjaliga tutvuda.

Magistritööd

Parim magistritöö

Taimsete lihaasendajate tarbijasegmendid Eesti näitel

Anita Jürson

Tartu Ülikool

Autor selgitas välja, millised tarbimismustrid esinevad Eesti lihaasendajate turul ja millised tegurid iseloomustavat iga gruppi ja sellesse kuulumise tõenäosust. Töö suurimaks panuseks peab autor „Visade lihasööjate“ ja „Regulaarsete lihaalternatiivide tarbijate“ vahele jäävate tarbijagruppide tuvastamist teaduskirjanduses ja uute rikkalikumate profiilide saamist.

Link

———

Tarbijate hoiakud virtuaalüritustesse

Janeli Jaansen

Tallinna Tehnikaülikool

Magistritöös selgus, et 33% tarbijatest osaleb virtuaalüritusel kord kuus ning sama palju paar korda aastas. Kord kuus osalevad virtuaalüritusel enamasti tarbijad, kes jäävad vanusevahemikku 18–25 aastat. 75% tarbijatest eelistab siiski osaleda füüsilisel üritusel ning seda seetõttu, et seal tekib emotsioon ja elamus.

Link

————

Kinnisvarainvestorite ostuni viivad tegurid

Reigo Sinisalu

Tallinna Tehnikaülikool

Uuringust selgus, et investorid valivad kinnisvarasektori kahel eesmärgil: passiivse rahavoo saamine ning finantskapitali turvaline paigutamine. Investorite jaoks on kõige tähtsamad tegurid objekti asukoht, tootlus ning kaasnevad kulud. Kogenud investorid analüüsivad rohkemaid tegureid ning hindavad objekti asukoha tähtsust kõrgemalt kui alustavad investorid. Viimased eelistavad uuemaid ja vähemate probleemidega kinnisvara.

Link

———-

Naistele suunatud elamuslik meelelahutusteenus teenusedisaini vaatenurgast

Linda Luise Paluteder

Tallinna Tehnikaülikool

Magistritöö uurimisprobleemiks on elamusturundusel ja teenusedisainil põhinevate nõuannete puudumine, mida rakendada naistele suunatud elamusliku meelelahutusteenuse loomisel. Uuringust selgus, et kliendid tajuvad enim järgmisi teenust elamuslikuks tegevaid elemente: individuaalsus, autentsus ja multisensoorsus. Neid on võimalik teenusepakkujatel rakendada, et pakkuda klientidele endile võimalust muuta näiteks teenuse osutamise keskkonda, toote välimust vms.

Link

———

Veebibänneri karakteristikute analüüs klikimäära ja kaasatusega Baltimaade näitel

Johanna Lamp

Tartu Ülikool

Töö tulemusel selgus, et Eestis ja Lätis on keskmine klikimäär interaktiivsel bänneril suurem kui staatilisel. Küll aga olid Leedu tulemused oodatust vastupidised: kõrgem keskmine klikimäär oli just staatilisel bänneril. Hinnati ka ajalise faktori ehk kampaania pikkuse mõju klikimäärale ning kaasatusele. Testide tulemusel võib öelda, et nende näitajate vahel ei ole seost.

Link

———-

Naiste tervisliku toitumise valikud ja sotsiaalne identiteet

Liisa Mitt

Tallinna Tehnikaülikool


Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kui tugevalt samastuvad inimesed toitumisstiili valikul ühe või teise sotsiaalse identiteediga ning kuidas see mõjutab nende tarbijakäitumist. Uuringu tulemustest selgus muu hulgas, et sotsiaalne samastumine ja vastandumine toimub pigem nooremate naiste seas. Samuti esineb neil rohkem näilisust toitumisstiilide jälgimisel, kuid samas annab valitud toitumisstiil neile kõige rohkem enesekindlust ja eneseteadlikkust.

Link

———-

Tarbijate ostukäitumine reisi- ja lennuteenuste ostmisel COVID-19 kriisi tingimustes

Erki Nelk

Tallinna Tehnikaülikool

Uuringust selgub, et tarbijad on COVID-19 kriisi tingimustes reisimise suhtes ettevaatlikud. Reisisihtkoha valiku peamisteks mõjutajateks on hind, reisisihtkoha atraktiivsus ja turvalisuse nõuded. Ostuotsuse määravateks teguriteks on hind ja sihtkohariigis levivate viirushaiguste statistika. Reisi- ja lennuteenuste pakkujate valikul on olulisimaks teguriks võimalus tühistada reis või lend ilma lisatasudeta.

Link

———

Kontaktivaba sõidukite järelteeninduse disain Amserv Auto ASi näitel

Elis Odar

Tallinna Tehnikaülikool

Tutvunud põhjalikult teenuse ja teenusedisaini teooria ja meetoditega, valis autor magistritöös kasutatavaks mudeliks Design Councili (2021) välja töötatud topelt teemantmudeli, mis koosneb neljast etapist: avastamine, probleemi defineerimine, teenuse arendus ja lõppkasutajani viimine. Antud sisendite põhjal lõi autor kontaktivaba järelteeninduse disainkontseptsiooni Amserv Auto ASi jaoks ning koostas iseteenindusplatvormi esmase kujunduse.

Link

———

Eesti tarbijate hoiakud keskkonnasõbralikesse turundussõnumitesse toiduainetööstuses

Mari-Liis Sepaste

Tallinna Tehnikaülikool

174 inimese seas viidi läbi tarbijaküsitlus, et uurida nende hoiakuid, mis puudutavad keskkonnasõbralikke turundussõnumeid, keskkonnateadlikkuse taset. Samuti küsiti, milliseid keskkonnasõbralikke aspekte nad toodete juures olulisimaks peavad. Olulisim on minimaalne ja ümbertöödeldava pakendi kasutamine ning see, et toode ei kujutaks ohtu loomade tervisele ja et neid ei oleks koheldud julmal moel. Vastajate hoiakud keskkonnasõbralikesse turundussõnumitesse on pigem positiivsed ning hoiakute ja kavatsuste vahel täheldati keskmise tugevusega seost.

Link

———

Bakalaureusetööd

Parim bakalaureusetöö

Eesti ja Ameerika poliitikute Facebooki turunduskommunikatsiooni võrdlus

Sandra Sander

Tallinna Ülikool

Bakalaureusetöös selgus muu hulgas, et Eesti poliitikud kirjutavad Facebookis pikemaid tekste, aga teevad seda harvemini kui Ameerika omad. Eesti poliitikutest uuriti Kaja Kallase ja Jürgen Ligi ning USA poliitikutest Kamala Harrise ja Mike Pence’i Facebooki postitusi.

Link

———-

Eluteemade (life themes) areng ja mõju tarbija-brändi suhetele ning selle soolised erinevused

Henni Hakola ja Helen Kaljusaar

Estonian Business School

Nn eluteemade all peetakse silmas mh armastust (suhteid), isiklikke väärtushoiakuid, mõjukust, vabadust, õiglustunnet. Eesmärk oli uurida Fournieri teooriat tarbija ja brändi seoste kohta, kus väidetakse, et inimesed valivad brände selle järgi, mis eluetapis või olukorras nad on ühes või teises eluteemas. Uurimuse kohaselt on meeste ja naiste suurim erinevus tarbija-brändi suhetes see, et meestele meeldib rohkem oma edukust bränditoodetega näidata.

Link

———

Ahistamises süüdistatava Aivar Mäe raamistamine meediakontsernide Ekspress Meedia ja Postimees Grupi väljaannetes

Richard Mägar

Tallinna Ülikool

Uuritud perioodil avaldas Postimees Grupp Ekspress Meediaga võrreldes 11 artiklit vähem. Pea kolmandiku vähem artikleid mõjutab suures pildis ka uurimistulemusi. Ehkki Postimees Grupi väljaannetest leiti artiklite vähesuse tõttu ka Ekspress Meediaga vähem raame, võib Mägari sõnul võib sellegipoolest öelda, et tonaalsuse järgi olid Postimees Grupi väljaanded tasakaalustatumad kui Ekspress Meedia omad.

Link

———

Emotsioon audiovisuaalses reklaamis. Emotsiooni esilekutsumise tehnikad ning nende rakendamine Eesti tunnustatud telereklaamides

Rainer Kont-Kontson

Tallinna Ülikool

Bakalaureusetöö tulemuseks on ülevaade emotsiooni loomise võtete kasutamisest Eesti tunnustatud telereklaamides. Emotsiooni loomise tehnikate kasutamine on uuritavate reklaamide puhul levinud ja asjakohane reklaami loo emotsionaalse sisu kontekstis. Uuringus esineb ka leide, mis seavad nimetatud meetodite väärtuse ja eesmärgi küsimärgi alla.

Link

———

Väikeettevõtte esiletoomine otsingumootorites läbi aktiivsema sotsiaalmeedia turunduse ettevõtte Reistmar OÜ näitel

Andrei Špakovs

Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureusetöös valiti peamisteks digikanaliteks Facebook ja ettevõtte koduleht. Tasulisi otsingumootorites positsiooni tõstmise vahendeid ei kasutatud. Eksperiment oli edukas, kuid otsingumootorites märkimisväärselt parema positsiooni saavutamiseks tuleb arendada nii Reistmar OÜ ettevõtte veebilehte kui ka digiturunduse strateegiat.

Link

———-

Tööandja väärtuspakkumise eripärad Eesti iduettevõtete töötajate näitel

Mikko Leo Selg

Tartu Ülikool

Bakalaureusetöös koosnes tööandja väärtuspakkumise mudel 26 küsimusest, mis jaotusid kaheksaks faktoriks. Tulemusi analüüsides selgus, et töötajatele on uue töökoha valimisel kõige olulisemaks meeldivad kolleegid ja loovuse väärtustamine.

Link

———-

Organisatsioonide kodulehel olevate blogitekstide optimeerimine Google’i otsingumootorile kinnisvarabüroode näitel

Kristina Kuresoo

Tallinna Ülikool

Tulemustest selgus, et peamiseks optimeerimise meetodiks sisuloome kontekstis veebilehekülgedel on aktuaalsete ning asjakohaste märksõnade olemasolu. Märksõnauuring ning sihtmärksõnade valik on otstarbekas sihtgrupi otsinguterminite tuvastamiseks ja seejärel aktuaalse või universaalse sisu tootmiseks. Seetõttu tuleb veebisaidi kujundamisel kõigepealt kindlaks määrata veebisaidi põhilised märksõnad.

Link

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt